Stosownie do treści art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO) niniejszym wskazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych:

1.Administrator danych osobowych:
FUNDACJA AKADEMIA 2020, 31-826 Kraków, os.Złotej Jesieni 6, NIP: 6783172475 , REGON: 369449932, KRS 0000716223
2.Administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe
w celach:
– zawarcia umowy;
– marketingu bezpośredniego;
3.Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
-6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą; zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia umowy z osobą, której dane osobowe dotyczą;
-6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu niezbędnym do realizacji celów, wynikających z prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, w tym celów marketingu bezpośredniego;
4.Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane do odpowiednich podmiotów oferujących usługi w systemie Software as a Service;
5.W zakresie korzystania z usług podmiotów oferujących usługi Software
as a Service może dojść do przekazania danych osobowych do państw trzecich. Wyżej wskazane podmioty zapewniają odpowiedni stopień ochrony, stosownie do treści art. 45 ust. 3 RODO;
6.Dane osobowe są przechowywane przez administratora danych osobowych przez czas potrzebny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2 lit. a oraz lit. b, w tym do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane;
7.Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych;
7.Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po utworzeniu i zastąpieniu w przyszłości Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8.Przekazanie danych osobowych administratorowi danych osobowych jest warunkiem do zawarcia w przyszłości umowy z administratorem danych osobowych; niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy z administratorem danych osobowych.